βιταμίνη με γυρη POLENBEE

βιταμίνη με γυρη POLENBEE
βιταμίνη με γυρη POLENBEE
€4,80 
Κωδικός SKU: 240 
διαθεσιμότητα Σε Στόκ
Ποσότητα: 954 τεμάχια
Ποσότητα:  
Προσθήκη για σύγκριση | Προσθήκη προϊόντος στην Wishlist

βιταμίνη με γυρη POLENBEE

                                                      ΒΑ΢Η ΓΤΡΗ΢ ΓΙΑ ΜΕΛΙ΢΢ΙΑ POLENBEE
 Ιςορροπθμζνθ και δυνατι πολυβιταμινθ , μεταλοαμινοξεα Δεν περιζχει ζλαια γλουτενθ και γλυκόηθ
΢κοπόσ χρήςησ : Χοριγθςθ βιταμινών και ανόργανων αλάτων για ενδυνάμωςθ μελιςςιών.
Οδηγίεσ χρήςησ : Ανακατεφονται ςε 10 λίτρα ςιρόπι ι νερό 20 γρ.(5 κουτ.καφζ).Ζνα φακελάκι POLENBEE είναι για 40 λίτρα ςιρόπι ι 40 κιλά ηυμάρι.
Κατά τθ μεταφορά ι ςε περιπτώςεισ αςκζνειασ για ενδυνάμωςθ του μελιςςιοφ ςε 10 λίτρα ςιρόπι ι νερό βάηετε 40 γρ.(10 κουτ.καφε).Δεν προςτίκεται ςε βραςτό ςιρόπι.
Αποθήκευςη : Σε ςκοτεινό και δροςερό μεροσ κάτω από 25 βακμοφσ.
Διατθρείται ςε κατάλλθλεσ ςυνκικεσ 2 χρόνια από τθν θμ.παραγωγισ.
Πεξηεθηηθόηεηα= Ακηλνμέα= Ε672 βηηακίλε 6000000I.U, Ε3.1.1κεζηνληλε3000mg, E671 βηηακίλε 1.200.000I.U, Ε3.2.5 ιπζηλε6000mg, Ε307βηηακηλε 1000mg, Ε3.3.1ζξενληλε3000mg, E101 βηηακηλε1.000mg Ε3.4.1ηξηπηνθαλε3000mg, βηηακίλε Β12 10mg, Ε3.2.5 ιπζηλε6000mg, Ε300βηηακηλε 5000 mg, Ε3.3.1ζξενληλε3000mg, 3α315 ληαζηλε 5.000mg Ε3.4.1ηξηπηνθαλε 3000mg, βηνηηλε 10mg 3α316 Ε5νμ.καγγαληνπ300mg, θνιηθν νμύ 1001.000mg, Ε1ζηδπξνο300mg, 3α890 ρνιηλε 3000mg, Ε6ςεπδαξγπξ νο300mg, ηλνζηηνιε 3000mg, Ε4ζεηθν ραιθν100mg, θαξνηηλε 100mg. Ε2 ησδην50mg, καγληζην 10000mg, αλζξαθηθν θαιην20000mg, 11.3.1θνζθνξνο 3000mg, δαραξε αρλε840620mg.
Κακαρό βάροσ : 100 gr

Το προϊόν δεν είναι φάρμακο,
Δεν χρθςιμεφει για κεραπεία,
Δεν αφινει υπολείμματα ςτο μζλι.
Διάκεςθ για τθν Ελλάδα Χαληλ Ιμπραμ Ουμιτ Β. Παφλου 9 ΣΚ69100 Κομοτηνή Σηλ.6977958753. www.melissokomikirodopis.eu

Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν


Γράψτε Κριτικές

ΠαρακαλώΠαήστε εδώ για να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και να γράψετε κρητική

clear-bug-div
Πες το σε ένα φίλο
 
Πες σε κάποιο γνωστό γι\'αυτό το προϊόν.